แบบคัดกรอง หมายเหตุ/ คำอธิบาย เลือก
แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 คำถาม (2Q) แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า 2 คำถาม (2Q) ให้ผู้ประเมินเลือกช่องที่ตรงกับความรู้สึกของท่านในช่วง...  เลือก
แบบทดสอบดัชนีชี้วัดความสุขคนไทยฉบับสั้น 15 ข้อ แบบทดสอบดัชนีชี้วัดความสุขคนไทยฉบับสั้น 15...  เลือก
แบบประเมินการฆ่าตัวตาย (8Q) แบบประเมินความเสี่ยงการฆ่าตัวตาย...  เลือก
แบบประเมินความเครียด (20 ข้อ) ความเครียดเกิดขึ้นได้กับทุกคน สาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียดมีหลายอย่างเช่น...  เลือก
แบบประเมินความเครียด (ST-5) ความเครียดเกิดขึ้นเมื่อบุคคลอยู่ในสภาวะกดดัน จนไม่สามารถจะแก้ปัญหากับสถานการณ์นั้นๆ...  เลือก
แบบประเมินความเครียด ความกังวล ความเศร้า (DASS-21) แบบสอบถามนี้สร้างโดย Lovibond และคณะ เมื่อปี 1995...  เลือก
แบบประเมินโรคซึมเศร้า (PHQ-9, 9Q) แบบประเมินนี้พัฒนาจาก แบบสอบถามสุขภาพผู้ป่วย (Patient Health Questionnaire: PHQ-9) ศ. นพ.มาโนช หล่อตระกูล และคณะ...  เลือก
แบบสอบถามโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ เมื่อสงสัยว่าตนเองมีอาการเข้าข่ายสมาธิสั้น...  เลือก